Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
WoonIN Ontwerp en Advies – Versie juli 2021

Artikel 1 Begrippen

1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: “WoonIN Ontwerp en Advies”, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 82864233. (verder: “WoonIN Ontwerp en Advies”).
1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van WoonIN Ontwerp en Advies een aanbieding ontvangt of met WoonIN Ontwerp en Advies een overeenkomst sluit of wenst te sluiten, dan wel een opdracht verstrekt.
1.3 Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaand: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4 Onder overeenkomst wordt verstaan: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van WoonIN Ontwerp en Advies.
1.5 Onder diensten wordt verstaan: alle diensten die WoonIN Ontwerp en Advies voor de opdrachtgever uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het ontwerpen van interieurprojecten, bouw- en verbouwadviezen en inrichtingsadviezen. Evenals interieurstyling, projectbegeleiding en inkoop en contact met leveranciers.
1.6 Onder producten wordt verstaan: alle producten die WoonIN Ontwerp en Advies aan de opdrachtgever levert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: raamdecoratie, vloerdecoratie, behang, karpetten, meubels, verlichting etc.
1.7 Onder informatie wordt verstaan: alle gegevens afkomstig van opdrachtgever.
1.8 Onder schriftelijk wordt verstaan: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.9 Onder particuliere opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.
1.10 Onder zakelijke opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.
1.11 Onder advies wordt verstaan: het resultaat van de werkzaamheden van WoonIN Ontwerp en Advies.
1.12 Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de opdrachtgever en/of WoonIN Ontwerp en Advies worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WoonIN Ontwerp en Advies en opdrachtgever waarop WoonIN Ontwerp en Advies deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, dan wel een akkoord via de e-mail, verklaart de opdrachtgever dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van WoonIN Ontwerp en Advies en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk afgestemd worden en gelden dan alleen voor de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij ze schriftelijk door WoonIN Ontwerp en Advies zijn geaccepteerd.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. WoonIN Ontwerp en Advies en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.5 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging en aanbiedingen van de opdrachtgever aan WoonIN Ontwerp en Advies.
2.6 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de WoonIN Ontwerp en Advies in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derde.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

3.1 Offertes en aanbiedingen van WoonIN Ontwerp en Advies zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien géén aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.
3.2 Een akkoord op een offerte of opdrachtbevestiging geldt als bindende overeenkomst tussen de opdrachtgever en WoonIN Ontwerp en Advies.
3.3 WoonIN Ontwerp en Advies kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn voor zakelijke opdrachtgevers exclusief BTW en particuliere opdrachtevers inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijke bestede uren tegen het vooraf afgesproken tarief.
3.5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is WoonIN Ontwerp en Advies daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij WoonIN Ontwerp en Advies anders aangeeft.
3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht WoonIN Ontwerp en Advies niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.7 Opdrachten op uurbasis worden aangegaan zonder opzegtermijn. De klant geeft WoonIN Ontwerp en Advies een opdracht voor een nader te bepalen aantal uur. Deze samenwerking kan door beide partijen worden beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn.
3.8 WoonIN Ontwerp en Advies behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% aan de opdrachtgever te factureren alvorens WoonIN Ontwerp en Advies de opdracht gaat uitvoeren.
3.9 Indien levering door WoonIN Ontwerp en Advies afhangt van feedback of input van de opdrachtgever, is WoonIN Ontwerp en Advies nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. WoonIN Ontwerp en Advies is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.
3.10 De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door WoonIN Ontwerp en Advies worden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van haar diensten. Reisuren worden tevens in rekening gebracht. De reiskosten en/of reistijd worden vermeld in de offerte.
3.11 Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop WoonIN Ontwerp en Advies zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde opdracht of welke overeenkomst dan ook, dan is WoonIN Ontwerp en Advies bevoegd deze wijzigingen door te voeren in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.
3.12 WoonIN Ontwerp en Advies behoudt zich het recht voor om prijzen tussentijds te wijzigen met een maximum van 10%. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

Artikel 4 overeenkomst en meerwerk

4.1 Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de opdrachtgever op schriftelijke wijze een mededeling aan WoonIN Ontwerp en Advies verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.
4.2 Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3 Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal WoonIN Ontwerp en Advies binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
4.4 WoonIN Ontwerp en Advies heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de opdrachtgever daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de opdrachtgever worden doorberekend. Derden kunnen worden ingehuurd vanwege de omvang van de opdracht, extra expertise of drukte aan de kant van WoonIN Ontwerp en Advies.
4.5 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en WoonIN Ontwerp en Advies zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6 Indien de opdrachtgever een overeenkomst met WoonIN Ontwerp en Advies wenst te ontbinden of annuleren komt haar dit recht enkel toe indien zij bij ontbinding overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 40% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Tevens wordt in ieder geval de vergoeding uit artikel 6.14 in acht genomen.
4.7 Indien WoonIN Ontwerp en Advies, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meerwerk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is WoonIN Ontwerp en Advies gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen de meerkosten die WoonIN Ontwerp en Advies in rekening wenst te brengen, heeft opdrachtgever het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de opdrachtgever gehouden is het tot dusver door WoonIN Ontwerp en Advies uitgevoerde werk te vergoeden.
4.8 Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de opdrachtgever kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever. WoonIN Ontwerp en Advies zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

5.1 De kwaliteit van de dienstverlening door WoonIN Ontwerp en Advies is mede afhankelijk van de briefing en inspanningen van de opdrachtgever. WoonIN Ontwerp en Advies streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit, maar is hierin van externe factoren afhankelijk. Het betreft hier een  inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat WoonIN Ontwerp en Advies niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever gestelde doel.
5.2 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WoonIN Ontwerp en Advies worden verstrekt, heeft WoonIN Ontwerp en Advies het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
5.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan WoonIN Ontwerp en Advies de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat (1) opdrachtgever de resultaten van de voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en (2) opdrachtgever de (tot dat moment) verschuldigde vergoedingen aan WoonIN Ontwerp en Advies zal hebben betaald.
5.4 De Opdrachtgever stelt alle gegevens die WoonIN Ontwerp en Advies nodig heeft ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst beschikbaar aan WoonIN Ontwerp en Advies en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan.
5.5 Het door opdrachtgever aangeleverde materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) blijft eigendom van opdrachtgever en wordt door WoonIN Ontwerp en Advies vertrouwelijk behandeld.
5.6 Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) dat door de opdrachtgever aangeleverd wordt aan WoonIN Ontwerp en Advies mag geen informatie bevatten dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. WoonIN Ontwerp en Advies is niet aansprakelijk voor en wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor claims of gerechtelijke vervolging die voortvloeit uit het onrechtmatig aanleveren van genoemd materiaal.
5.7 WoonIN Ontwerp en Advies zal zich ervoor inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed opdrachtnemer uit te voeren.
5.8 WoonIN Ontwerp en Advies heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.9 De voortgang van de ontwikkeling van de dienstverlening wordt periodiek besproken met de opdrachtgever zodat tijdig kan worden bijgestuurd indien nodig.
5.10 Indien WoonIN Ontwerp en Advies in het kader van de opdracht werkzaamheden op locatie verricht van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid noodzakelijke faciliteiten. De door opdrachtgever te maken kosten in dit kader komen voor zijn rekening.
5.11 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van opdrachtgever wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijke overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. WoonIN Ontwerp en Advies zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging van prijs en termijn van uitvoering.
5.12 Bij kenbaar gemaakte klachten van de opdrachtgever over de geleverde diensten en/of producten dient WoonIN Ontwerp en Advies met de opdrachtgever in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.13 WoonIN Ontwerp en Advies is gerechtigd om, na overleg met de opdrachtgever, voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de opdrachtgever te publiceren op Social Media van WoonIN Ontwerp en Advies en/of overige promotionele uitingen van WoonIN Ontwerp en Advies. Tevens is WoonIN Ontwerp en Advies gerechtigd foto’s van resultaten van de opdracht voor promotionele doeleinden te gebruiken.
5.14 WoonIN Ontwerp en Advies houdt de opdrachtgever, voor zover noodzakelijk, op de hoogte van de werkzaamheden en de uitvoering van de diensten.

Artikel 6 Rechten en verplichten voor de opdrachtgever, herroepingsrecht

6.1 De opdrachtgever dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2 De opdrachtgever dient WoonIN Ontwerp en Advies te voorzien van alle juiste gegevens waarvan opdrachtgever  redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. Hieronder wordt in ieder geval het leveren van recente en juiste plattegronden, tekeningen en afmetingen verstaan. De opdrachtgever is in ieder geval altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de plattegronden, tekeningen en afmetingen. De opdrachtgever is in ieder geval verplicht WoonIN Ontwerp en Advies onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens, belangrijke informatie betreffende de uitvoering van de dienst zoals wijzigingen in plattegronden, tekeningen en/of afmetingen of overige informatie waar WoonIN Ontwerp en Advies om verzoekt.
6.3 Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WoonIN Ontwerp en Advies zijn verstrekt, heeft WoonIN Ontwerp en Advies het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6.4 De opdrachtgever stelt WoonIN Ontwerp en Advies steeds schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.
6.5 Bij klachten over de door WoonIN Ontwerp en Advies geleverde diensten en/of producten dient de opdrachtgever deze klachten kenbaar te maken aan WoonIN Ontwerp en Advies binnen 14 dagen na levering van de dienst doch binnen 60 dagen na volledige afronding van de opdracht of het traject. De opdrachtgever vrijwaart WoonIN Ontwerp en Advies één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
6.6 De opdrachtgever dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die WoonIN Ontwerp en Advies nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is WoonIN Ontwerp en Advies niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7 Wanneer WoonIN Ontwerp en Advies inloggegevens aan de opdrachtgever verstrekt dan is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze gegevens. WoonIN Ontwerp en Advies is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de opdrachtgever degene is die inlogt door middel van de aan de opdrachtgever verstrekte inloggegevens.
6.8 De opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en WoonIN Ontwerp en Advies tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
6.9 De particuliere opdrachtgever kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. WoonIN Ontwerp en Advies mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de opdrachtgever niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.
6.10 De in artikel 6.9 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de opdrachtgever akkoord heeft gegeven op de offerte.
6.11 Indien de opdrachtgever gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de bedenktermijn aan WoonIN Ontwerp en Advies.
6.12 Als de opdrachtgever gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. De reeds uitgevoerde werkzaamheden zullen door WoonIN Ontwerp en Advies naar rato in rekening worden gebracht.
6.13 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de opdrachtgever.
6.14 Indien de opdrachtgever na het eindigen van het herroepingstermijn over gaat tot annulering van de overeengekomen opdracht, is de opdrachtgever gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de  gereserveerde tijd:

  • annulering tot 30 dagen voor de levering van de dienst(en)/product(en); 40% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
  • annulering tussen 30 dagen en 7 dagen voor de levering van de dienst(en)/product(en); de opdrachtgever is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 65% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
  • annulering binnen 7 dagen voor de levering van de dienst(en)/product(en); de opdrachtgever is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 80% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
  • indien de opdrachtgever niet op het overeengekomen tijdstip voor de levering van de dienst(en)/product(en) aanwezig is, zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden, dan wel wordt de levering van de dienst bij een opdracht als uitgevoerd aangemerkt.

6.15 De opdrachtgever is te allen tijde verplicht de documentatie, zoals adviezen, maten, ontwerpen en tekeningen (bouwkundige/bouwtechnische tekeningen uitgesloten) welke WoonIN Ontwerp en Advies aan de opdrachtgever aanlevert, tijdig te beoordelen en te controleren op juistheid. WoonIN Ontwerp en Advies voert geen opdrachten uit zonder akkoord van de opdrachtgever.
6.16 Indien overeengekomen wordt de opdrachtgever tijdens een tussentijdse presentatie in de gelegenheid gesteld éénmalig feedback te geven op het concept ontwerp. Deze feedback dient binnen 30 dagen na ontvangst van het concept ontwerp aan WoonIN Ontwerp en Advies aangeleverd te worden. De feedback mag niet leiden tot verandering van de opdracht. Na akkoord van de opdrachtgever zal WoonIN Ontwerp en Advies over gaan tot het maken van het definitieve ontwerp.
6.17 Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het doorgeven van een correcte bestelling indien WoonIN Ontwerp en Advies  meubilair, verlichting e.d. voor de opdrachtgever bestelt. WoonIN Ontwerp en Advies is niet aansprakelijk voor schade indien de door WoonIN Ontwerp en Advies geleverde producten door de opdrachtgever zelf opgehangen, verwerkt en/ of geïnstalleerd worden.


Artikel 7 Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico/overgang

7.1 De door WoonIN Ontwerp en Advies te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door WoonIN Ontwerp en Advies opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.
7.2 De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of als het vooraf vastgestelde product of de dienst geleverd is door WoonIN Ontwerp en Advies.
7.3 Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand.
7.4 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever WoonIN Ontwerp en Advies derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. WoonIN Ontwerp en Advies dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
7.5 Indien reeds een aanvang is gemaakt met de verstrekte opdracht en opdrachtgever annuleert om welke reden ook eenzijdig tussentijds de opdracht, dan is WoonIN Ontwerp en Advies gerechtigd alle gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen inclusief de betaling van de op grond van de overeenkomst (resterende) verschuldigde vergoeding(en).
7.6 WoonIN Ontwerp en Advies kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten of beëindigen indien Opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen en vooraf gemaakte afspraken jegens WoonIN Ontwerp en Advies, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
7.7 WoonIN Ontwerp en Advies heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, wordt toegelaten tot enige wettelijke schuldsaneringsregeling of daar een aanvraag toe doet of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
7.8 Voorts is WoonIN Ontwerp en Advies bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van WoonIN Ontwerp en Advies kan worden gevergd.
7.9 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van WoonIN Ontwerp en Advies op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien WoonIN Ontwerp en Advies de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt WoonIN Ontwerp en Advies onverkort het recht op nakoming van de op grond van de wet en overeenkomst op Opdrachtgever rustende verplichtingen.
7.10 Indien WoonIN Ontwerp en Advies tot opschorting of ontbinding overgaat, is WoonIN Ontwerp en Advies op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
7.11 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan door Opdrachtgever geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet (geheel) opgenomen onderdelen van de opdracht, zoals coaching uren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

Artikel 8 Overmacht

8.1 WoonIN Ontwerp en Advies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien WoonIN Ontwerp en Advies daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld van WoonIN Ontwerp en Advies, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
8.2 WoonIN Ontwerp en Advies is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan WoonIN Ontwerp en Advies verstrekte opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door WoonIN Ontwerp en Advies, kan WoonIN Ontwerp en Advies onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan schuld van WoonIN Ontwerp en Advies of buiten de risicosfeer van WoonIN Ontwerp en Advies vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, blikseminslag, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking, stiptheidsacties, uitsluiting, in- en invoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines of computers, computervirussen, onbereikbaarheid of beschadiging van (al dan niet extern) opgeslagen gegevens of bestanden, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit, storingen in datanetwerken, telecommunicatiefaciliteiten of internet, vervoers- en verkeersproblemen, uitzonderlijke of extreme weersomstandigheden alsmede de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie WoonIN Ontwerp en Advies zaken voor de uitvoering van de Overeenkomst moet betrekken.
8.3 In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal WoonIN Ontwerp en Advies alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en WoonIN Ontwerp en Advies geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, dan zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.
8.4 Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee (2) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
8.5 Eventuele reeds geleverde producten en diensten door WoonIN Ontwerp en Advies tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.


Artikel 9 Facturatie en betaling

9.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
9.2 WoonIN Ontwerp en Advies hanteert een betalingstermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De opdrachtgever wordt geacht zich aan deze betalingstermijn te houden.
9.3 WoonIN Ontwerp en Advies is gerechtigd om periodiek te factureren bij langlopende opdrachten. WoonIN Ontwerp en Advies beschouwt opdrachten die een doorlooptijd hebben van langer dan twee (2) kalendermaanden als een langlopende opdracht. Als de overeengekomen vergoedingen in termijnen worden voldaan, dan blijft ook na afronding van de overeengekomen werkzaamheden de verplichting tot betaling bestaan net zolang tot opdrachtgever het volledige bedrag heeft betaald.
9.4 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
9.5 Eventuele extra kosten die zijn ontstaan door vernieuwde wensen van de opdrachtgever tijdens de ontwikkeling van een product zullen tussentijds dan wel tegelijk met de eindfactuur worden gefactureerd.
9.6 Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW (bij particuliere klanten worden de wettelijke tarieven in rekening gebracht) bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
9.7 De vordering tot betaling is direct.
9.8 Indien de opdrachtgever de facturatie betwist, dan dient hij dit binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, met opgaaf van redenen, schriftelijk te melden aan WoonIN Ontwerp en Advies. Na deze periode vervalt het recht om de factuur te betwisten.
9.9 De opdrachtgever is niet gerechtigd om het factuurbedrag te verrekenen met vermeende vorderingen c.q. de betaling op te schorten dan wel enige korting of compensatie toe te passen.
9.10 Indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is de opdrachtgever verplicht alle door WoonIN Ontwerp en Advies gemaakte buitengerechtelijke kosten (conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten), proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten alsmede eventuele kosten van een faillissementsaanvraag.
9.11 WoonIN Ontwerp en Advies is gerechtigd de werkzaamheden van een nog niet voltooide opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever in gebreke blijft enige hem toegezonden nota tijdig te betalen. Een opdracht zal dan worden hervat na ontvangst van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag.
9.12 De klant gaat er mee akkoord dat WoonIN Ontwerp en Advies elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt WoonIN Ontwerp en Advies zich het recht om hiervoor meerkosten à € 2,50 per factuur te berekenen.

Artikel 10 Intellectuele eigendom en geheimhouding

10.1 WoonIN Ontwerp en Advies behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van WoonIN Ontwerp en Advies verboden om verstrekte ontwerpen, stappenplannen, templates, documentatie en informatie aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is de opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor uitsluitend eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.
10.2 WoonIN Ontwerp en Advies behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
10.3 WoonIN Ontwerp en Advies is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
10.4 Opdrachtgever en WoonIN Ontwerp en Advies zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties verstrekken aan derden tenzij dit noodzakelijk is om de opdrachten naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke verplichting tot bekendmaking rust.


Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 WoonIN Ontwerp en Advies zal de verstrekte opdracht met de nodige zorgvuldigheid behandelen. WoonIN Ontwerp en Advies verplicht zich tot een optimale inspanning, doch kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door opdrachtgever verwachte resultaat.
11.2 Indien WoonIN Ontwerp en Advies aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.3 De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van adviezen gegeven WoonIN Ontwerp en Advies tijdens de uitvoering van de opdracht. Tevens is WoonIN Ontwerp en Advies niet aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor de planning van de uitvoering van het door WoonIN Ontwerp en Advies gegeven advies.
11.4 Indien WoonIN Ontwerp en Advies onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 11.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van Directe Schade tot maximaal tweemaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) Dit bedrag is niet hoger dan € 6.000,=. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van Directe Schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door opdrachtgever.
11.5 In aanvulling op artikel 11.3 is WoonIN Ontwerp en Advies dan alleen aansprakelijk voor Directe Schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

  • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van WoonIN Ontwerp en Advies aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan WoonIN Ontwerp en Advies toegerekend kunnen worden;
  • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

11.6 WoonIN Ontwerp en Advies sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door WoonIN Ontwerp en Advies geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van WoonIN Ontwerp en Advies.
11.7 WoonIN Ontwerp en Advies is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
11.8 De opdrachtgever vrijwaart WoonIN Ontwerp en Advies voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van WoonIN Ontwerp en Advies.
11.9 WoonIN Ontwerp en Advies is niet aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor de juistheid van de constructieberekeningen en/of constructietekeningen bij bouwkundige ingrepen indien deze naar aanleiding van het ontwerp van WoonIN Ontwerp en Advies uitgevoerd dienen te worden.
11.10 Indien er een bouwkundige ingreep uitgevoerd dient te worden naar aanleiding van het advies van WoonIN Ontwerp en Advies, is de klant zelf verantwoordelijk voor het inschakelen van een constructeur en het aanvragen van vergunningen dan wel het melden van een bouwkundige ingreep bij de daarvoor bestemde instantie(s). WoonIN Ontwerp en Advies is nimmer aansprakelijk voor uitgevoerde werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd.


Artikel 12 Geschillen

12.1 Op alle gesloten overeenkomsten van WoonIN Ontwerp en Advies is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 De opdrachtgever en WoonIN Ontwerp en Advies zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
12.3 Alle geschillen worden voorgelegd aan de rechter van het arrondissement Noord-Holland, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich tegen deze forumkeuze verzetten.

Artikel 13 Slotbepalingen

13.1 In geval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.
13.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen WoonIN Ontwerp en Advies en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
13.3 Tezamen met de bevestigingsmail en/of overeenkomst vormen deze algemene voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, de volledige overeenkomst tussen WoonIN Ontwerp en Advies en opdrachtgever. 
13.4 WoonIN Ontwerp en Advies is bevoegd om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. WoonIN Ontwerp en Advies zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail aan de opdrachtgever sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor opdrachtgever in werking zodra de opdrachtgever de wijziging heeft ontvangen. 
13.5 Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien WoonIN Ontwerp en Advies hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.


Artikel 14 Locatie en wijziging voorwaarden

14.1 Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van WoonIN Ontwerp en Advies, www.wooninadvies.nl
14.2 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de betreffende overeenkomst met WoonIN Ontwerp en Advies. Het versienummer en referentie is genoemd in de voetnoot van deze ‘Algemene Voorwaarden WoonIN Ontwerp en Advies’.